هاست لینوکس

Plan 30MB
 • 30 مگابایت فضای وب
 • 3 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 79،000 تومان یک ساله
 • 71،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 67،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 50MB
 • 50 مگابایت فضای وب
 • 3 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 99،000 تومان یک ساله
 • 89،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 84،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 100MB
 • 100 مگابایت فضای وب
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 189،000 تومان یک ساله
 • 179،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 159،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 200MB
 • 200 مگابایت فضای وب
 • 20 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 209،000 تومان یک ساله
 • 188،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 177،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 500MB
 • 500 مگابایت فضای وب
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 249،000 تومان یک ساله
 • 224،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 211،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 1000MB
 • 1000 مگابایت فضای وب
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 389،000 تومان یک ساله
 • 349،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 329،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan Unlimited Silver
 • نامحدود فضای وب
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 599،000 تومان یک ساله
 • 539،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 509،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan Unlimited Gold
 • نامحدود فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 699،000 تومان یک ساله
 • 629،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 594،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال